Verslag ALV (algemene ledenvergadering ) TFC Zilveren Kruis 9 Februari 2017

Nadat de voorzitter de vergadering om klokslag half acht opende, memoreerde hij aan een goed verlopen jaar met een super georganiseerde Meerdaagse en een helaas gevulde ziekenboeg. De ziekenboeg is iets waar we met de voortgang der jaren waarschijnlijk meer en meer mee te maken gaan krijgen en het zijn niet "alleen" heupies en sleutelbeentjes die hier terecht komen. De TFC wil de pechvogels blijven steunen ook in moeilijke tijden.

De voorzitter introduceert de gastspreker van de avond, Frank van Rijn, die na de pauze zal vertellen over een van zijn tochten die hij in en om Thailand heeft gemaakt.

De volgende agendapunten konden snel worden afgehandeld, t.w. de verslagen van de secretaris en de penningmeester, welke laatste de gerezen twijfel kon wegnemen of de liquide middelen nog voldoende waren daar er een negatief budget voor 2017 was gepresenteerd.

Hierna deden de diverse commissies verslag van hun bevindingen. De kascontrole commissie had geen ongerijmdheden vastgesteld, de maandtochten waren met meerdere kopmannen verreden en dat was goed bevallen en de Meerdaagse 2016 was erg goed verlopen hetgeen door een getoond filmpje werd bevestigd.

Bij de samenstelling van de commissies werden diverse veranderingen akkoord bevonden. Zo werd Willem v.d. Hoeven in de kascontrole commissie vervangen door Gerard Duijndam, werd het voorstel van een vaste meerdaagse commissie i.p.v. een jaarlijks wisselende commissie aangenomen en werden de volgende leden hierin vastgelegd; Gert Cramer, Arie Duijndam, Gerard Duijndam, Piet Groen en Cees Spruijt (bij elkaar goed voor de organisatie van zo’n 100 meerdaagse tochten). Direct werd er van de gelegenheid gebruikt gemaakt om de plannen voor 2017 uit de doeken te doen.

De commissies Maandtochten en Wijze Lieden waren niet aan veranderingen onder hevig en de commissie lief en leed zou met de nieuwe voorzitter worden uitgebreid. De technische commissie en de commissie website zijn vervallen. Mark den Braber (afwezig) zal nog worden bedankt voor zijn grote verdiensten bij het opzetten van de TFC website waar hij veel tijd en moeite in heeft gestoken.

En toen kwam het belangrijkste punt van de avond t.w. het aftreden van Arie Duijndam als voorzitter van de TFC Zilveren Kruis. In zijn laatste toespraak als voorzitter van "zijn" TFC sprak hij kort over de afgelopen 30 jaar en vond toen dat zijn taak er op zat en hij met vertrouwen naar de toekomst keek.

Namens het bestuur werd er iets langer stil gestaan bij 30 jaar fietsen o.l.v. Arie Duijndam en hoe hij van fietsen met vriend Anton Kraska een club van ca. 75 leden had gemaakt. Hoewel hij na 20 jaar de kar in zijn eentje te hebben getrokken aangaf er mee te stoppen, nog 10 jaar als voorzitter verbonden bleef aan "zijn" TFC.

De waardering binnen de TFC voor zijn inzet is moeilijk in woorden uit te drukken en daarom werd Arie benoemd tot erevoorzitter van TFC Zilveren Kruis, de hiertoe behorende gouden speld en oorkonde, die speciaal voor deze gelegenheid waren ontworpen en gemaakt, werden hem overhandigd. Verder bood de TFC Arie een etentje aan waar hij samen met zijn vrouw Wouda hopelijk erg van zal genieten.

speld 1  speld 2 

oorkonde    etentje

Vervolgens nam Paul Overmars het woord namens hoofdsponsor Zilveren Kruis en zichzelf. Hij bedankte Arie voor zijn inzet om Zilveren Kruis te steunen door mensen te activeren en zich daarmee een gezonde levensstijl eigen te maken. Het al meer dan 25 jaar bestaande sponsorcontract is meer als alleen een contract, het is ook de waardering voor de sociale instelling van de TFC om met elkaar om te gaan in goede en kwade tijden.

Ook de gemeente Noordwijk was aanwezig om Arie uit te zwaaien als voorzitter van de TFC. Wethouder Gerben van Duin deed dit door zijn persoonlijke band uit de doeken te doen. Van Arie had hij geleerd dat veranderingen ten goede kunnen uitpakken, dat je zelfvertrouwen wint uit behaalde successen en dat je trainer een goede referentie is als je bij de politie solliciteert. Dat de band nog altijd goed is blijkt wel uit de bereidwilligheid van Gerben om tijdens de AD (Arie Duijndam) bokaal altijd aanwezig te willen zijn om het startschot te geven en de prijzen uit te reiken. Gerben kwam ook niet met lege handen, een 150 jaar Badplaats Noordwijk handdoek (collectors item), een wel heel mooi kistje met wijn en een horloge werden overhandigd.

AD en GvD

De tijd was nu echt daar om verder te gaan met de vergadering en werd Arie gevraagd waar hij wilde plaatsnemen, achter de bestuurstafel (in zijn rol van erevoorzitter) of in de zaal. Arie bescheiden als altijd koos voor de zaal. Met een laatste schouderklop werd Arie uitgeleide gedaan en kon de secretaris verder met punt 7 van de agenda t.w. benoeming nieuwe voorzitter.

De gevolgde procedure werd nog een keer doorgenomen en daar er geen tegenkandidaten waren gemeld bleef alleen de door het bestuur voorgedragen kandidaat Piet Groen over. De aanwezige leden werden nogmaals gevraagd of er bezwaren waren en toen dit niet het geval bleek kon Piet met unanieme stemmen tot voorzitter van TFC Zilveren Kruis worden benoemd. Middels een kort praatje bedankte Piet voor het in hem gestelde vertrouwen en vond vervolgens zijn plaats achter de bestuurstafel.

Piet 1 klein

Het eerstvolgende punt was het vernieuwde reglement dat aan alle leden was toegestuurd maar waar later nog een aanvulling op was gekomen. Het verstuurde gedeelte werd zonder commentaar aanvaard door de vergadering. Over het aangepaste deel ontstond discussie welke werd gestaakt nadat gemeld werd dat deze aanpassing al door de ALV van 2012 was aanvaard alleen nooit in een aangepaste versie van het reglement was opgenomen.

Bij het jaarprogramma was er aandacht voor de extra’s, ritten die naast de maandtochten georganiseerd kunnen worden. De eerste extra staat te boek voor 25 februari, een ATB tocht tussen Noorwijk en De Zilk. Opgeven is nog mogelijk.

De AD bokaal staat genoteerd voor 2 April en er zal die dag een nieuwe groepsfoto worden gemaakt in het nieuwe TFC tenue. Komt allen anders sta je er niet op.

Voor de agenda: oudejaarsborrel is op 28 December.

Er waren tijdens de kledingsessie van het afgelopen jaar verschillende vragen naar kleding accessoires. Met ZAES is er voor arm- en beenstukken, zomer- en winterhandschoenen en piratencaps een TFC Zilveren Kruis design gemaakt. Dit werd via de overhead projector getoond en er waren tijdens de pauze handschoenen en armstukken om te passen. Bij voldoende bestellingen kan één en ander in productie worden gegeven. (Er is nu nog te weinig belangstelling maar je kunt je nog aanmelden.)

Tijdens de rondvraag werd er nog op gewezen dat de actie bij Peut financieel gewin voor de TFC kan opleveren. Dus tank je bij Peut doe dit dan voor de TFC.

Een ingebracht voorstel om met meer verschillende starttijden te werken vond niet veel bijval maar het bestuur zal er nog eens naar kijken.

De voorzitter sloot de vergadering om 9:15 uur en kondigde de start van gastspreker Frank van Rijn aan om 9:30 uur.

Dirk Hazenoot

Secretaris TFC Zilveren Kruis