Verslag ALV (algemene ledenvergadering) TFC Zilveren Kruis 8 februari 2018

Piet (vz) opent de vergadering om klokslag 19:35 uur. Hij memoreert Arie Duijndam en Jaap v.d. Wiel die ons de laatste weken zijn ontvallen. Arie laat een club achter die goed op de rails staat en die er ook financieel prima voor staat.

Om de band met de hoofdsponsor nog een te benadrukken heeft Piet samen met Robert nog voor een cadeautje gelobbyd en staat er voor iedereen een smoothie-fles klaar met dank aan Zilveren Kruis.

Piet brengt de rijdende nestor van de club naar voren als lichtend voorbeeld voor iedere TFC’er. Edmond wordt dit jaar 80 en heeft nog geen oren naar enige vorm van trapondersteuning, hij rijdt die jonge gasten gewoon zo wel uit het wiel. Edmond’s leefstijl houdt hem gezond en fit.

Dat Jos Peschier er goed uitziet heeft volgens zijn wekelijkse begeleiders alles van doen met hun gezelschap tijdens de fietsrondes die zij met Jos doen. Jos had graag sneller vooruit gegaan maar blijft bezig met verbeteren.

De commissie Lief & Leed is behoorlijk druk met het nalopen van de minder fortuinlijke. Zo was Cees v. Zuijlen erg verontrust over wat er met zijn longen aan de hand was maar mocht recentelijk vernemen dat het geen kanker was, een hele geruststelling. Hans Pauëlsen is vorige week aan een nieuwe heup geholpen en werd op een fruitmand getrakteerd. Dit deed hem zo goed dat hij deze week alweer aan het werk is geweest en zelfs de ALV bezocht. Ook Cock Jue kreeg na zijn val bij het zweefvliegveld een vitaminebom gepresenteerd. Piet had het er maar druk mee.

Piet introduceert de spreker van vanavond Max Goote. Max is oprichter/eigenaar van MiVélo en zal na de pauze vertellen over de nabije toekomst van het fietsen.

Eind 2017 is er overleg geweest met de diverse commissies en er zijn enkele punten te melden uit de Cie Kopmannen. Bij het fietsen binnen de TFC staan veiligheid, sociaal gedrag en aandacht voor elkaar voorop. Voor vertrek wordt er verteld wat het plan voor die dag is. De groepen vertrekken apart van elkaar. Er wordt nooit iemand alleen achtergelaten, zeker niet als er medische dingen (kunnen) spelen.

Er wordt gepeild of er nog behoefte is om een Ladies Day te organiseren. Droevig maar waar er is niet één opgestoken vinger te bekennen. De Ladies Day zal niet in het jaarprogramma worden opgenomen.

De TFC is voor 2 jaar lid geworden van de Sportraad. Na deze periode zal worden geëvalueerd of dit iets toevoegt aan de TFC.

Het komend jaa gaat er worden onderzocht of de club (zonder officiële status) die we nu zijn, beter als officiële vereniging verder gaan of dat alles bij het oude kan blijven. Het resultaat van het onderzoek zal aan de ALV worden voorgelegd waarna gezamenlijk kan worden besloten welke weg we inslaan.

Op de begroting en balans zijn posten opgenomen voor de afschrijving op de oudere kleding. Om nog een goed heenkomen te vinden wordt de kleding tijdens de ALV voor bijzonder kleine prijzen aangeboden. In de pauze en na de presentatie is er gelegenheid om iets uit te zoeken.

Het bestuur stelt voor een lustrum commissie in het leven te roepen want na recherche lijkt 1.1.1988 een min of meer officiële oprichtingsdatum van de TFC. Gerard Duijndam, Willem Ouwerkerk en Pieter Jan Barnhoorn laten weten samen met voorzitter Piet Groen in deze nieuwe commissie plaats te willen nemen.

Het verslag van de secretaris heeft iedereen thuis gestuurd gekregen en het verslag van de laatste ALV staat al maanden te lezen op de website. Er waren geen vragen of opmerkingen van de aanwezigen.

Bij het verslag van de penningmeester gaat Kees in op het waarom we zijn gewisseld van een kasboek registratie naar een factuur registratie. Met hulp van Bart Postma en Kees-Jan van Wezel zijn de nodige aanpassingen gemaakt waardoor we met een nieuwe blik de financiële administratie van 2018 kunnen aanvangen. Bart en Kees-Jan worden voor hun moeite hartelijk bedankt. Uit de opgestelde balans is duidelijk op te maken dat Arie een erg gezonde club heeft achtergelaten

Vervolgens is het de beurt aan de kascontrolecommissie want wat de penningmeester ook beweert het moet wel door deze commissie worden goedgekeurd. Daar Willen van Klaveren op vakantie was heeft de vorig jaar afgetreden Willem v.d. Hoeven met Gerard Duijndam de taak op zich genomen. Gerard vertelt dat het nieuwe systeem met hen is besproken en dat er niets vreemds is geconstateerd. Hij stelt voor de penningmeester te dechargeren. Dit advies wordt door de vergadering overgenomen.

Gerard blijft nog even staan en vervolgt nu uit hoofde van de commissie Maandtochten. Alle tochten worden kort voor het voetlicht gebracht met de nodige lovende woorden voor de kopmannen die de ritten hebben verzorgd. Deze worden bedankt voor hun inspanningen.

Voor de commissie Meerdaagse neemt Cees Spruijt het woord en neemt de versie 2017 per dag even kort door. De problemen voor de tandem en Edmond (hoge velgen) met de stormachtige wind, het missen van de boot door Piet, het luncharrangement door Sjef geregeld dat door stroom gebrek uitviel en het biertje voor aankomst om partners en andere ophalers voldoende tijd te gunnen om bij de Rolly Golf te verzamelen. Al met al een mooie editie geweest. Voor de versie 2018 (van 6 t/m 9 Juni) zijn de voorbereidingen al in volle gang. Uit de geselecteerde 9 hotels is die met het beste arrangement gekozen. De thuisbasis wordt Amersfoort en er is beloofd dat de etappes niet langer als 125 km gaan zijn (+/- 10%). De prijs voor deelname is weer op € 350 vastgesteld en aanbetalen is inschrijven. Schriftelijke vragen aangaande zandpaden en culturele uitstapjes konden beantwoord worden met dat die tot een noodzakelijk minimum beperkt zullen zijn.

Vervolgens werd de bezetting van de diverse commissies (her)overwogen. De kascontrole commissie verliest Willem van Klaveren, hij wordt vervangen door Henk v.d. Berg. Arie wordt in de commissie Maandtochten voor de extra’s vervangen door Leendert de Lange en Gerco Goote. Hans Caspers meldt zich vrijwillig als chauffeur. De commissie Kopmannen behoeven geen uitbreiding waar het de BPG aangaat, hier wordt e.e.a. in onderling overleg opgelost. Voor de trailer is Cees van Zuijlen de nieuwe contactpersoon en de trailer heeft weer onderkomen gevonden bij Jos Peschier. De commissie Meerdaagse verliest Piet Groen als lid en er is geen aanmelding uit de vergadering om in deze commissie plaats te nemen. Jammer want nieuw bloed kan nu nog leren van de 3 leden met meer als 362 meerdaagse tochten op hun conto. Ook hier zegt Hans Caspers toe te willen chauffeuren als er een busje gereden moet worden. De evenementen commissie is nog weer een commissie die het zonder Arie moet stellen, gelukkig is Piet Groen bereid ook hier de nodige tijd te investeren. De commissie kleding en materiaal ondergaat ook een wijziging daar John Hermans met pensioen is gegaan en zijn sleutel van de sporthal Duinwetering heeft moeten inleveren. Met Jan v.d Zalm is afgesproken dat Kees Mertens de vacature mag invullen. De al eerder genoemde nieuwe commissie Lustrum gaat door Gerard Duijndam, Willem Ouwerkerk, Pieter-Jan Barnhoorn en Piet Groen bezet worden.

Penningmeester Kees

 Foto Gert Cramer: Kees bedankt voor het genoten vertrouwen

Het volgende punt van de agenda betreft het aftreden van penningmeester Kees Mertens. Kees krijgt zijn verdiende loon als passende mooie woorden door Piet worden uitgesproken over zijn geleverde werkzaamheden. Een flesje wijn en een etentje aan het strand met zijn Tienke vallen hem ten deel. Kees bedankt de leden voor het in hem gestelde vertrouwen.

Minstreel Henk v2

Foto Piet Groen: Minstreel Henk v.d Berg

Minstreel Henk v.d. Berg brengt met de zaal een lied ten gehore op de wijze van Ooh ooh Den Haag. Het eerste couplet is speciaal aan Kees gewijd, de volgende coupletten gaan over wat er zoal speelt binnen de TFC. Gelukkig kunnen we beter fietsen als zingen maar Henk leverde een prachtige prestatie en kreeg iedereen op de banken.

Bestuur oude en nieuw

Foto Gert Cramer: het bestuur in oude en nieuwe samenstelling

Gelukkig kon er na het afscheid van Kees een nieuwe penningmeester worden benoemd. Het bestuur had in Cleem Verweij een prima kandidaat gevonden en al vooraf bleek dat de leden hiermee heel goed konden leven want er werden geen tegenkandidaten gemeld. Hiermee kon Cleem direct benoemd worden. Ter introductie meldt Piet nog dat Cleem voortkomt uit het kruidenierschap waar altijd goed op de kleintjes wordt gelet wat de TFC alleen ten goede kan komen. Ook spreekt hij nog zijn dank uit voor de bereidwilligheid zich voor zijn club te willen inzetten en wenst hem veel succes bij het vervullen van zijn nieuwe taken.

Penningmeester Cleem v3

Foto Gert Cramer: Piet heet Cleem welkom in het bestuur

De rondvraag werd een korte ronde. Leo v.d. Berg bracht een probleem van de nieuwe broeken naar voren. Bij hem begaven de naden het telkens. De aanwezige leden hadden deze problemen niet. We gaan op zoek naar een passende oplossing. Willem Ouwerkerk heeft geregeld dat we weer bij De Klucht terecht kunnen met de AD bokaal op 8 April a.s.. Hans Caspers maakte het bruggetje naar de presentatie die na de pauze plaats vindt door te vragen of er al met e-bikes in het peloton mag worden meegereden. Indien actueel gaan we dit punt herbezien, vooralsnog is het ongewenst.

Piet sluit het officiële deel van de ALV af met het aankondigen van een korte pauze om 21:05 uur.

Aanwezig waren 45 leden, 16 leden hadden zich afgemeld.

Mivelo Max

Foto Piet Groen: Max in actie tijdens presentatie MiVélo "de fiets wordt smart"

Het sluitstuk van de avond was de presentatie van young professional Max Goote van MiVélo. Hij nam ons mee in de toekomst van het fietsen waar hartslagmeting wordt aangevuld met power meting (watts). Aan deze data wordt ook de informatie van Strava toegevoegd en dan door intelligente programmatuur gepresenteerd in persoonlijke overzichten en trainingsschema’s. De introductie van elektronische ondersteuning (e-bike) tot 25 km p/uur maakt het voor de sportieve recreant mogelijk om langer met “zijn” groep te kunnen fietsen. Juist het aanzetten bij lagere snelheid bv. na een bocht of op een klim wordt ondersteund maar houdt op als er flink doorgereden wordt. Dat de modern sportieve e-bike diverse gezichten kent werd zichtbaar gemaakt door de modellen die Max had meegenomen t.w. een sportieve toerfiets en een echte aero racer. De presentatie werd met grote aandacht gevolgd en Max werd door voorzitter Piet Groen bedankt voor het delen van zijn kijk op de toekomst.

Aandachtige toehoorders

Foto Piet Groen: aandachtiug publiek tijdens de presentatie